Säännöt

Vahvistettu 14.3.1996

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Hyönteistieteellinen Seura ry. ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Seuran tarkoitus ja toimintamuodot
Seuran tarkoituksena on toimia hyönteisten tutkijoiden ja hyönteistieteen harrastajien yhdyssiteenä ja edistää hyönteisten tutkimusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura
1) järjestää kokouksia esitelmineen ja tiedonantoineen,
2) osallistuu julkaisujen toimittamiseen,
3) järjestää ja avustaa hyönteistieteellisiä retkeilyjä,
4) tukee hyönteistieteellistä tutkimusta, sekä
5) antaa lausuntoja toimialaansa kuuluvista asioista.
Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta ja arvopapereita sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä.

3 § Jäsenet
Seuran jäsenet ovat
1) varsinaisia jäseniä,
2) ulkomaisia jäseniä,
3) kirjeenvaihtajajäseniä,
4) kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtaja.
Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee Suomen kansalainen, joka haluaa edistää seuran tarkoitusperiä ja jonka jäsenyyden hallitus hyväksyy.
Ulkomaiseksi jäseneksi voidaan valita hyönteistiedettä harjoittava vieraan maan kansalainen.
Kirjeenvaihtajajäseneksi seura voi kutsua ulkomaisen hyönteistieteilijän.
Kunniajäseneksi seura voi kutsua ansioituneen koti- tai ulkomaisen henkilön, jota se haluaa erityisesti kunnioittaa.
Varsinaisen ja ulkomaisen jäsenen valitsemisesta on vähintään kahden seuran jäsenen tehtävä kirjallinen ehdotus seuran hallitukselle. Kirjeenvaihtaja- tai kunniajäsenen valitseminen tapahtuu hallituksen yksimielisellä päätöksellä.
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Seuran hallitus voi erottaa jäsenen, joka on toiminut seuran etujen tai tarkoitusperien vastaisesti tai joka on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen.
Jäseniltä perittävän seuraavan vuoden vuosimaksun suuruudesta päättää lokakuussa pidettävä syyskokous.
Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäsenen ja kunniapuheenjohtajan ei tarvitse maksaa jäsenmaksua.
Entisten sääntöjen voimassaolon aikana valittujen jäsenten oikeus ainaisjäsenyyteen ja kannattajajäsenyyteen säilyy ennallaan.
Jos seura haluaa osoittaa erityistä kunnioitusta henkilölle, joka on hyönteistieteen alalla erittäin ansioitunut ja jonka se on jo aikaisemmin kutsunut kunniajäsenekseen, se voi kutsua hänet kunniapuheenjohtajakseen. Kunniapuheenjohtajan valitsemisesta päättää seuran kokous hallituksen esityksen perusteella.
Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan.

4 § Hallitus
Seuran asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, kirjastonhoitaja ja kaksi muuta jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta.
Hallituksen jäsenistä ovat aina samalla kerralla erovuorossa
1) puheenjohtaja ja kirjastonhoitaja,
2) sihteeri ja kaksi muuta jäsentä, sekä
3) varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja.
Jos hallituksen jäsen eroaa ennen toimikautensa päättymistä, valitaan hänen tilalleen jäljellä olevaksi ajaksi uusi jäsen seuraavassa kokouksessa.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Tarpeen vaatiessa seuran hallitus voi valita muita toimihenkilöitä.

5 § Seuran nimen kirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § Tilinpito ja tilintarkastus
Seuran tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille tilivuotta seuraavan vuoden helmikuun 5. päivään mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle hyvissä ajoin ennen vuosikokousta.

7 § Seuran kokousten koollekutsuminen
Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä kirjeellä, jäsenlehdessä tai julkaisemalla kutsu seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8 § Seuran kokoukset
Seura pitää vuosikokouksen lisäksi syyskokouksen ja ylimääräisiä kokouksia hallituksen määrääminä aikoina, kuitenkin vähintään neljästi vuodessa, tai kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on tällöin pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Seuran kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Lokakuussa pidettävässä syyskokouksessa päätetään seuraavan vuoden vuosimaksun suuruus.

9 § Vuosikokous
Vuosikokous pidetään helmikuussa hallituksen määräämänä aikana.
Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa
2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3) hyväksytään kokouksen työjärjestys
4) esitetään vuosikertomus, kirjastonhoitajan vuosiseloste, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
5) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
6) vahvistetaan toimintasuunnitelma
7) valitaan erovuorossa olevien tilalle hallituksen jäsenet
8) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
9) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kokouksen käsiteltäväksi, hänen on siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Vaalit on suoritettava umpilipuin, jos joku seuran jäsen sitä vaatii.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden luovuttamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Tullakseen hyväksytyksi on päätös seuran purkamisesta tehtävä samalla tavalla kahdessa peräkkäisessä vähintään neljän (4) viikon välein pidettävässä kokouksessa.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai omaisuuden luovuttamisesta.

11 § Varojen käyttö seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi
Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan sen omaisuus Suomen Biologian Seura Vanamo ry:lle tai muulle seuran tarkoitusperiä ajavalle rekisteröidylle seuralle tai yhdistykselle käytettäväksi hyönteistieteellisen tutkimuksen edistämiseen.